Idébeskrivning

Vi startar nu (september 2012) ett öppet och oberoende nätverk för alla de som är intresserade av arkitekturfrågor vad gäller verksamhet.

*Vad innebär öppet och oberoende?
Att NEA är ett öppet nätverk innebär att det är öppet för alla som är intresserade av området, och att det inte finns krav på att medlemmarna har en speciell certifiering eller likande.
Att NEA är ett oberoende nätverk innebär att det inte ägs eller styrs av något företag eller organisation och att det inte är begränsat till något speciellt ramverk, metod, produkt, teknik, synsätt, teknik eller liknande. Vi tror att oberoendet är avgörande för trovärdigheten och för att individer ska vilja engagera sig.

*Vem är NEA till för?
Nätverket är till för personer som är intresserade av arkitekturfrågor rörande affär, verksamhet, och informationsteknik. Det som är gemensamt är att man vill se en verksamhet som en helhet, med alla dess aspekter, och söker metoder att utveckla verksamheten. Sedan kan man som medlem ha mer eller mindre fokus på en aspekt på en verksamhet som processer, affärsmodeller, förmågor, tjänster, information, data, informationsystem, organisation eller någon annan aspekt som kan finnas på en verksamhet.
Det spelar mindre roll vilken utbildning, befattning, roll, titel, examina, certifiering eller organisationstillhörighet du har. Vi har medlemmar som kallar sig enterprisearkitekter, affärsarkitekter, verksamhetsarkitekter, informationsarkitekter, it-arkitekter, processarkitekter, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, processutvecklare, it-utvecklare med flera titlar.
Företag och organisationer är inte medlemmar, och de individer som är med representerar inte sina företag.

*Vad är syftet med NEA?
Syftet är att främja kunskaps- och yrkesområdet i Sverige. Det kommer att vara öppet och föränderligt vilka aktiviteter det innefattar, men en grund för verksamheten som vi tror på är att vara ett forum för diskussion om alla typer av frågor som rör området. På sikt tror vi att vi kan få en uppslutning så att vi i kraft av medlemstal kan representera yrkeskåren i Sverige, nationellt och internationellt. NEA ska vara en mötesplats för tankar från olika håll och inte låsa in medlemmarna i en fålla. Vi tror det främjar EA-områdets utveckling. Inte minst kan NEA vara en dialogpartner till leverantörsföretagen.
NEA kan också främja samverkan och dialog med andra nätverk inom samma eller närliggande områden, till exempel inom områden som systemutveckling, it-arkitektur, it-styrning, ledarskap, verksamhets-, affärs-, organisations- och tjänsteutveckling, information management och process management.
Ett område som särskilt har nämnts i diskussioner hos initiativtagarna har varit behovet av att få till en dialog med förankring i erfarenheter från det praktiska arkitekturarbetet. Många upplever att det saknas i de forum som finns som ofta har en mer teoretisk prägel. Samanvävt med detta är att visa hur arkitektarbete kan ge nytta i organisationer.
NEA kan söka samarbete och dialog med alla organisationer och företag inom området. Det är möjligt att ha sponsorer för specifika aktiviteter. Oberoende är inget hinder för samarbete så länge det sker öppet och kontrollerat. Exempel på önskvärda samarbetspartners är leverantörerna på marknaden och de redan etablerade leverantörsnära nätverken.

*Vad är bakgrunden till initiativet?
Vi är många som är verksamma inom området som har saknat en arena där vi själva som yrkesverksamma kan sätta agendan, där vi inte styrs av leverantörernas intressen (medvetna eller omedvetna). Idag ingår vi ofta i sammanhang som styrs av vilken utbildning vi har gått inom området. Det innebär att du riskerar bli instängd i en världsbild som ytterst är styrd av kursleverantören.
Det finns många som efterfrågat ett forum av den här typen. Det är ett återkommande önskemål bland eleverna på Dataföreningens kurser inom området. Med ett öppet och obundet nätverk får vi en mötesplats för olika perspektiv som kan befrukta varandra. Vi slipper gamla gränsdragningar som kringskär dialogen.
Det finns sammanslutningar och nätverk inom området men de är samtliga antingen knutna till en viss utbildning eller till ett visst ramverk och därmed i praktiken styrda av enskilda leverantörer eller sammanslutningar av leverantörer. Det finns också nätverk som är sammanslutningar för leverantörföretagen och där deltagarnas roll är att vara representanter för sina företag.
På så sätt är hela vårt yrkesområde i händerna på leverantörerna. Vi tror att det väsentligen hämmar utvecklingen av området, vilket drabbar alla negativt. Vi tror att det skulle främja områdets utveckling om vi fick en motpol till detta, en sammanslutning av verksamma individer som ser till kunskapsområdets bästa. I slutändan gynnas också leverantörsföretagen av detta. Det är en inställning som vi mött hos nästan alla av de leverantörer vi kontaktat.

*Vem ligger bakom initiativet?
Det är tre personer anställda på IRM, Peter Tallungs, Annika Klyver och Robert Elm som i augusti 2012 tog det första initiativet. Det innebar att formulera idén och att förankra idén hos ledande personer i branschen. Vi har sedan formerat en interimstyrelse som tar hand om själva uppstarten av nätverket men sedan ska lämna över till en mer formell styrelse med medlemmarnas förtroende.

*Hur förhåller sig NEA till andra nätverk och föreningar inom området?
NEA söker inte konkurrens med andra sammanslutningar utan ser möjligheter till samarbete speciellt vad gäller arrangemang av olika slag. Vi har redan varit i kontakt med flera föreningar och nätverk och hittills har alla valt att stödja vårt initiativ, i många fall har man uttalat önskemål om en mycket aktiv samverkan.
Följande har vi varit i kontakt med:
SWEAN – Swedish Enterprise Architecture Network
Arkitekturnätverket Dataföreningen
DAMA Scandinavia – Data Administration and Management Association, Scandinavian Chapter
IASA Sweden – International Association of Software Architects, Swedish Chapter
Dataföreningen

*Vilka leverantörsföretag stödjer initiativet?
Vi har tagit kontakt med ett stort antal utbildnings- och konsultföretag i Sverige och de har samtliga valt att stödja initiativet. Vi har endast fått positiv respons från företagen. Ofta mycket positiv: ”Det här har vi väntat på!”, ”Äntligen!”.

*Hur leds NEA?
NEA leds i startfasen av en tillfällig styrgrupp med så bred förankring som möjligt. Direkt efter uppstartsmötet vill vi lämna över rodret till communityn, det vill säga till en styrgrupp med bred förankring och som har medlemmarnas förtroende.

*Vad kostar det att vara medlem
Medlemskap är gratis. NEA har inga egna kostnader utan drivs av medlemmarna utan ersättning. Vi tror att vi kan hitta sponsorer i de fall vi behöver bekosta lokaler och mat vid arrangemang. NEA kommer inte att ha några egna kostnader och intäkter. Det kan dock ändras med tiden, i det fall NEA vill anordna evanemang med anmälningsavgift.

*Vilken organisationsform ska NEA ha?
Det är inte klart ännu, men vi tror att vi inte behöver bilda en ekonomisk förening, utom för det fall att vi behöver hantera pengar vilket inte är aktuellt i dag.

*Varför ska jag gå med i NEA?
För att vara med och utveckla området i öppen kontakt och dialog med kollegor. För att utveckla dig själv i dialog med andra. För att knyta kontakter. För att möta andra perspektiv och andra sanningar.

*Finns det inte redan nätverk för dessa frågor?
Det finns nätverk som ägs och styrs av enskilda leverantörsföretag. Vi tror att den typen av nätverk gör nytta och behövs även i fortsättningen, men att utvecklingen på området gynnas bäst av ett öppet och obundet nätverk.
Och så finns det nätverk som har en annan inriktning som till exempel IASA Sweden (International Association of Software Architects) som har en uttalat inriktning mot konstruktion av programvara som ett mål i sig, och inte som en av flera samtidiga aspekter på en verksamhet. Det finns också mindre initiativ som har samma inriktning som NEA, men som av olika anledningar har ett tynande liv.

*Hur blir jag medlem?
Du blir medlem genom att gå med i LinkedIn-gruppen med ”NEA – Nätverket för Enterprise-arkitektur i Sverige”.

*Hur får jag reda på mer om initiativet?
I LinkedIn-gruppen ges all information. Du kan också delta på startmötet.

*Vad kommer att hända under närmaste tiden i NEA?
Först och främst kommer vi att arrangera ett startmöte för att markera starten. Parallellt kommer vi att planera höstens och vinterns aktiviteter. Det kan vara frukostmöten eller kvällsmöten med seminarier och diskussioner på olika teman.

*I vilka former ska NEA arbeta?
Vi tror att basen kommer att vara dialog och diskussioner i LinkedIn-gruppen. Arrangemang kan vara temakvällar och frukostmöten med föreläsningar, diskussioner, debatter, mingel med mera. Det finns gott om idéer och vi tror att vi har kraft att driva detta.

Vi kan också låta LinkedIn-gruppen vara en plats för att underlätta för organisationer att hitta rätt kompetens och för arkitekter att få arbete och uppdrag som motsvarar kompetensen.

*Hur kan jag bidra?
Du kan bidra genom att gå med i LinkedIn-gruppen och därmed delta i den community vi nu bygger. Du kan göra inlägg eller kommentera andra inlägg. Du kan engagera dig i styrelsen eller andra funktioner. Du kan delta i de aktiviteter vi hittar på. Du kan själv föreslå eller arrangera aktiviteter. Du kan berätta för kollegor att nätverket finns.